Identiteit

 

 

Met ingang van 4 september 2017 zijn wij gestart als samenwerkingsschool in Veenhuizen. Twee scholen, CBS De VeenSter en OBS De Vlinderhof zijn samen verder gegaan, aangesloten bij de stichting CKC Drenthe. In de aanloop naar deze samenwerkingsschool is door verschillende werkgroepen gesproken over de identiteit. Na goed overleg is er een plan van aanpak ontstaan.

Het vormgeven van de identiteit, uitgangspunten en gemaakte afspraken zijn opgenomen in het fusierapport:

Levensbeschouwelijke identiteit

Het samenvoegen van een openbare en een christelijke school tot één gezamelijke samenwerkingsschool vraagt vanzelfsprekend extra aandacht voor de invulling van de levensbeschouwelijke identiteit van deze school. De uit ouders, directies en teamleden van beide scholen samengestelde Werkgroep Identiteit heeft zich over dit thema gebogen.

De Identiteits-commissie (ID-commissie) vergadert met regelmaat. Indien u iets in wilt brengen in de vergadering, dan is dat mogelijk. In de informatiekaart kunt u lezen hoe u de commissie kan bereiken.

Het nieuwe aanbod

'Visie op vormingsonderwijs is gegroeid door proces van ontwikkeling van onze samenwerkingsschool'.

Visie JIJ en IK

Wij willen SAMEN en VEILIG, SPELEN en LEREN.

Wij zijn NIEUWSGIERIG en willen gezamenlijk vormingsonderwijs BELEVEN.

LEREN en SAMEN leven met wie anders is dan jij en worden wie je bent. JIJ en IK.

Gericht op de ontwikkeling tot ZELFSTANDIGHEID, passend in het heden en TOEKOMSTGERICHT.

Dit passend bij onze algemene visie van ons kindcentrum.

Doelen JIJ en IK

In de lessen van JIJ en IK nemen alle leerlingen en leerkrachten deel aan vormingsonderwijs in thema's en verhalen die voor de persoonsvorming en de sociale vorming waardevol zijn. Sociaal emotionele ontwikkeling, goed burgerschap, geestelijke stromingen en levensbeschouwelijk onderwijs komen bij elkaar:

- De lessen van JIJ en IK dragen bij aan de persoonlijke ontwikkeling van het kind. Het kind mag zichzelf zijn en leert zijn eigen identiteit te onderzoeken en tegelijkertijd op anderen betrokken te zijn. 

- Leerlingen ontwikkelen basiskennis, vaardigheden en een houding, die nodig zijn om een actieve rol te kunnen spelen in hun eigen omgeving en in de samenleving.

- Leerlingen leren hoofdzaken over levensbeschouwelijke stromingen uit de Nederlandse multiculturele samenlevening, die hen kan doen nadenken over hun eigen kijk op levensbeschouwing, maar ook wat dit voor anderen kan betekenen.

- Leerlingen worden geholpen hun eigen kijk op het leven en hun eigen identiteit te ontwikkelen. Leerlingen leren respect te hebben voor mensen die anders in het leven staan dan zij, door het stimuleren van een open houding ten aanzien van andere opvattingen.

- Leerlingen leren hun eigen standpunt t.a.v. identiteit in te nemen en geven daarbij passende argumenten.

- Aansluiting bij de leefwereld thuis en groei in eigen cultuur, is de basis voor de vorming van een persoonlijk kompas. Samenleven met een ander wordt mogelijk als er inzicht is in eigen functioneren en eigen identiteit.

Werkwijze JIJ en IK

  • Er wordt lesgegeven aan de gehele klas.
  • De kinderen krijgen 3 keer per week een levensbeschouwelijke les. De totale lesduur hiervan bedraagt 65 minuten.
  • We gebruiken de methode Trefwoord. Hierin wordt er gewerkt met thema's, die eens per drie weken wisselen.
  • Twee keer per week wordt les gegeven door de eigen groepsleerkracht m.b.v de methode Trefwoord. De groepsleerkracht kiest zelf de lessen uit voor die week en past de lessen aan bij de les van de gastdocenten. De groepsleerkracht zorgt ervoor dat het HVO (humanistische vorming) en GVO (godsdienstige vorming) aanbod in de lessen goed in balans is. Deze lessen zullen twee keer 10 minuten duren.
  • Iedere week wordt er daarnaast ook aan de gehele klas één GVO/HVO-les van 45 minuten aangeboden. Deze derde les wordt gegeven door een gastdocent, een vakdocent GVO/HVO of door de eigen groepsleerkracht, dat is afhankelijk van het aanbod. De eigen leerkracht zorgt voor verbinding en samenhang met de les gegeven door de GVO/HVO docent. De leerkracht is aanwezig bij de les van de gastdocent. 
  • De vakdocenten sluiten voor de inhoud van hun lessen aan bij het betreffende thema van Trefwoord.
  • De vakdocenten leggen het accent op een levensbeschouwelijke traditie, waarin ze zelf thuis zijn, maar ze hebben een open houding naar andere tradities. De docenten stimuleren de leerlingen om een eigen levensbeschouwelijke houding te ontwikkelen en dragen bij aan begrip, waardering en respect voor anderen. In de lessen is er plaats voor het onderzoeken van de overeenkomsten en verschillen tussen verschillende levensbeschouwingen. Zo worden kinderen voorbereid op hun eigen rol in de pluriforme samenleving = (samenleving waarin verschillende groepen mensen met elkaar samenleven).
  • Naast deze wekelijkse lessen wordt er 2 keer per jaar, 2 weken achtereenvolgend, een gastdocent van een andere denominatie ingezet om gastlessen te verzorgen, bijvoorbeeld over het Hindoeïsme, het Boeddhisme, de Islam en het Jodendom.
  • Het Christelijk paas- en kerstfeest worden vanuit de christelijke identiteit vormgegeven.
  • Het stiltemoment aanbieden voor de maaltijd blijft bestaan.