Groepen

Op dit moment heeft onze school 4 groepen.

Groep 1-2: juf Margriet, juf Annet en juf Petra

Groep 3-4:  juf Ellen 

Groep 5-6: juf Lysbeth en juf Geertje

Groep 7-8: juf Kim en juf Melissa

Ondersteunende zorg alle groepen: Juf Metje