Groepen

Op dit moment heeft onze school 4 groepen.

Groep 1-2:  juf Lysbeth en juf Ivette

Groep 3-4:  juf Ellen 

Groep 5-6: juf Marijke en juf Petra

Groep 7-8: juf Kim en juf Melissa en juf Laura